بنـدرخشک پیشـگامان جهت تکمیـل کادر تخصصـی خود در مقـاطع تحصیـلی مختـلف دعـوت به همـکاری   می نماید.

آگهی استخدام

مدیرعامل بندرخشک پیشگامان از شروع عملیات اجرایی فاز دوم بندرخشک با تکمیل زیرساخت های مورد نیاز خبر داد.

بندرخشک پیشگامان با زیرساخت های قدرتمند، مهیای حضور سرمایه گذاران

پروژه ها

بندرخشک پیشگامان قلب تجارت ایران

زنجیره تامین و لجستیک