مدیر عامل بندرخشک پیشگامان از فراهم شدن امکان بازدید مجازی از این بندر تعاونی برای سهامداران،سرمایه گذاران و علاقه مندان به فعالیت های بندری و تجاری خبر داد.

رونمایی از تور مجازی بندرخشک پیشگامان

مدیرعامل بندرخشک پیشگامان از شروع عملیات اجرایی فاز دوم بندرخشک با تکمیل زیرساخت های مورد نیاز خبر داد.

بندرخشک پیشگامان با زیرساخت های قدرتمند، مهیای حضور سرمایه گذاران

پروژه ها

بندرخشک پیشگامان قلب تجارت ایران

زنجیره تامین و لجستیک