افتتاح فاز نخست بندرخشک پیشگامان توسط دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور