بازدید دکتر علمدار رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان از بندرخشک پیشگامان