بازدید مدیرعامل بندرخشک پیشگامان از پایانه های صادراتی گل آنتوریم رویش آمل و برنج و ماهی خاویاری جویبار