نشست بررسی راهکارهای توسعه ای بندرخشک پیشگامان با حضور استاندار