معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از بندرخشک پیشگامان بازدید و در جریان روند فعالیت این شرکت تعاونی قرار گرفت.

بازدید معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از بندرخشک پیشگامان

شرکت تعاونی بندرخشک پیشگامان دوره آموزشی مباحث روانشناسی جهت توسعه دانش و مهارت کارکنان برگزار کرد.

برگزاری دوره آموزشی با مباحث روانشناسی

پروژه ها

بندرخشک پیشگامان قلب تجارت ایران

زنجیره تامین و لجستیک