برگزاری دوره آموزشی با مباحث روانشناسی


شرکت تعاونی بندرخشک پیشگامان دوره آموزشی مباحث روانشناسی جهت توسعه دانش و مهارت کارکنان برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی بندرخشک پیشگامان؛
دوره آموزشی مباحث روانشناسی جهت توسعه دانش و مهارت کارکنان شامل شناخت تیپ های شخصیتی و نحوه صحیح ارتباط موثر با حضور کلیه پرسنل در مورخ 16 اسفند ماه با هدف افزایش توانمندی همکاران، ارتقاء آگاهی و... برگزار گردید.