برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کویر


مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندرخشک برگزار گردید.

این مجمع در روز دوشنبه مورخ 1402/08/29 با حضور صاحبان سهام این شرکت در محل بندرخشک تشکیل گردید.