پارسی پست

پارسی پست

پارسی پست نخستین اپراتور پست تعاونی کشور به عنوان متخصص لجستیک ، بخش عظیمی از فرآیند زنجیره تأمین ، شامل ذخیره سازی و جریان کارآمد و مؤثر کالا، خدمات و اطلاعات مرتبط از نقطه شروع تا نقطه مصرف را به منظور رفع نیازهای مشتریان ، برنامه ریزی، پیاده سازی و کنترل می کند.

پست پیشگامان با ایجاد مراکز لجستیک این قبیل خدمات را ارائه کرده و با ایجاد تمرکز، صرفه ناشی از مقیاس و ارائه تخصصی خدمات با کیفیت بالا می تواند دغدغه کاهش هزینه صاحبان کالا را کاهش دهد.

https://parsipost.com/