انبارداری

انبارداری

بندرخشک پیشگامان دارای دوباب انبار مسقف هر کدام به مساحت 5000 متر مربع و همچنین 8 هکتار انبار روباز گمرکی جهت انبارش کالاهای کانتینری و عمومی، ۳۵۰۰ متر انبار مسقف در محوطه گمرکی و بیش از 10 هکتار انبار روباز جهت انبارش محموله های فله می باشد که بازرگانان می توانند در صورت نیاز از آن ها استفاده نمایند.