سردخانه

سردخانه

سردخانه های بندرخشک پیشگامان با 39 سالن و مجموع 15 هزار تن ظرفیت به صورت 2 مداره در دمای صفر و زیر صفر آماده انبارش محصولات بازرگانان می باشد.